تهران

صندوق پستی :
377 – 17665

تلفن های تهران : 
67 99 85 22 (21) 98+
65 18 87 22 (21) 98+
64 43 87 22 (21) 98+

فاکس :
68 99 85 22 (21) 98+

دفتر و کارخانه

آدرس :
استان سمنان، گرمسار، ایوان کی، شهرک صنعتی ایوان کی، خیابان آموزش 2، پلاک 11

تلفن های کارخانه:
46 44 58 34 (23) 98+
47 44 58 34 (23) 98+
48 44 58 34 (23) 98+

فاکس:
72 34 58 34 (23) 98+

دیگر راه های ارتباطی با ما

همراه :
92 54 148 (912) 98+

شبکه های اجتماعی :

06 69 717 (912) 98+

شنبه تا چهارشنبه : 8:00 الی 17:00
پنج شنبه : 8:00 الی 13:00
جمعه : تعطیل

 
     E-Mail
          Doreenkhozestan@yahoo.com
          Info@Doreenkhozestan.com